اولین دوره از کارگاه های مهارت های بالینی در سال 1402 در اورژانس پیش بیمارستانی فسا برگزار شد

اولین دوره از کارگاه های مهارت های بالینی در سال 1402 در اورژانس پیش بیمارستانی فسا برگزار شد

این کارگاه با هدف افزایش مهارت بالینی و سطح کیفی خدمات اورژانس و آشنایی با اقدامات درمانی با انجام ایستگاه های عملی و سناریوهای بالینی در حیطه های مختلف مهارت های بالینی برگزار گردید.

1402/04/05

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی