مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

کنترل کیفیت

مسول واحد کنترل کیفیت         آقای یوسف کریم زاده

                              کارشناس محترم پرستاری