آقای یوسف کریم زاده

آقای یوسف کریم زاده

مسئول واحد بهبود کیفیت

24 سال سابقه کار بالینی و اجرایی :

  • 6 سال سرپرستار بخش اتفاقات بیمارستان شریعتی
  • 4 سال سرپرستار بخش اتفاقات بیمارستان ولیعصر
  • 1 سال مترون بیمارستان ولیعصر
  • 5 سال مدیر داخلی بیمارستان ولیعصر
  • 2 سال مسئول امور پایگاه ها در مرکز اورژانس
  • مسئول واحد بهبود کیفیت از سال 1395 تا کنون 
  • یک عنوان پرستار نمونه کشوری
  • یک عنوان پرستار نمونه کشوری از طرف نظام پرستاری
  • 4 بار کارمند نمونه دانشگاهی

 

تحصیلات

کارشناس پرستاری

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: