آقای مجید اکبرپور

آقای مجید اکبرپور

معاون

16 سال سابقه کار بالینی و اجرایی

عنوان پرستار نمونه دانشگاهی در سال 1390

سه سال سابقه فعالیت در واحد QC اورژانس

سه سال سابقه فعالیت در واحد کارگزینی اورژانس

یک سال سابقه فعالیت در واحد آموزش اورژانس

معاونت مرکز اورژانس از سال 1399 تا کنون 

تحصیلات

کارشناس فوریت های پزشکی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: