شرح وظایف پرسنل عملیات
 فوریت های پزشکی
 
علاوه بر وظایف عمومی و وظایف تخصصی کارشناس فوریت های پزشکی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای حرفه ای به شرح ذیل می باشد:
 
- تریاژ کردن بیمار
 
- معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان و اطلاع موارد و یافته ها به پزشک مربوطه
 
- انجام کمک های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان
 
- کنترل علایم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره
 
- کمک در کنترل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی
 
- پوشاندن و بانداژ زخم ها
 
- آتل بندی اندام های آسیب دیده
 
- گرفتن IVLINE (رگ باز) و تزریق داخل وریدی
 
  گرفتن EKG (نوار قلب) و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی
 
- انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ABCD (اقدامات ضروری اولیه درمان شامل دارو ، جریان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوایی)
 
- انجام عملیاتCPR (احیاء قلبی_تنفسی) پیشرفته در خصوص بیماران اورژانس
 
- کنترل کامل جامبک دارویی و CPR یا کیت احیاء طبق چک لیست
 
- انجام انتوباسیون (لوله تراشه) با کسب مجوز از پزشک مربوطه
 
- تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک
 
- اجرای کامل دستورات دارویی و صادره از پزشک مرکز(در کدهای فاقد پزشک)
 
- حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبولانس (در زمان حمل بیمار)
 
- تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان
 
- تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطلاعات مورد نیاز
 
- رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی
 
- ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین
 
- داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)
 
- آمادگی در جهت انجام ماموریت امداد هوایی و موتور سیکلت ، آمبولانس دریایی ، شهری و بین شهری و همچنین حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پایگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت )
 
- آشنایی و انجام کمک های اولیه فوریت های خاص( بارداری و زایمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حالات روحی و روانی و ...)
 
- آشنایی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحیح مصدوم از خودرو یا محل حادثه ( خارج نمودن کلاه ایمنی موتور سوار بدون آسیب به نخاع گردنی  و ...)
 
- همکاری با واحد دیسپچ(اپراتوری) و رعایت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران
 
- ارائه مشاوره تلفنی و راهنمایی
 
- هدایت و نظارت بر عملکرد تیم
 
- تعویض ، مراقبت و نگهداری از تجهیزات داخل آمبولانس و ضد عفونی کردن تجهیزات آلوده به خون و ترشحات بیمار در صورت ضرورت
 
- نگهداری و حمل صحیح عضو قطع شده امحاء و احشاء بیرون زده مصدوم
 
 
 
کاردان فوریت پزشکی
 
- تریاژ بیمار در صورت عدم حضور پرستار
 
- معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان وبنا به دستور پزشک مربوطه
 
- کنترل علایم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه
 
- کمک در کنترل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک مربوطه
 
- پوشاندن و بانداژ زخم ها
 
- آتل بندی اندام های آسیب دیده
 
- گرفتن IVLINE (رگ باز)  و تعویض داخل وریدی
 
- انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتABC (اقدامات ضروری اولیه درمان شامل جریان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوایی)
 
- انجام عملیات CPR (احیاء قلبی ،تنفسی) در خصوص بیماران اورژانس
 
- همکاری با واحد دیسپچ(اپراتوری) و رعایت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران
 
- آشنایی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحیح مصدوم از خودرو یا محل حادثه و خارج نمودن کلاه ایمنی موتور سوار بدون آسیب به نخاع گردنی  و ...
 
- تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطلاعات مورد نیاز
 
- تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان
 
- اجرای کامل دستورات دارویی و غیر دارویی صادره از پزشک مرکز(در کدهای فاقد پزشک)
 
- تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک
 
- داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)
 
- ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین
 
- رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی
 
- آمادگی در جهت انجام ماموریت امداد هوایی ، موتور سیکلت ، آمبولانس دریایی ، شهری و بین شهری و همچنین حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پایگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت )
 
- کمک واحد درمانی و انجام ماموریت جدید در پایان عملیات و در حین بازگشت از ماموریت قبلی
 
- تعویض ، مراقبت و نگهداری از تجهیزات داخل آمبولانس و ضد عفونی کردن تجهیزات آلوده به خون و ترشحات بیمار در صورت ضرورت
 
- آشنایی و انجام کمک های اولیه فوریت های خاص( بارداری و زایمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حالات روحی و روانی و ...)
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: