مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد ریاست

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                                                                       جناب آقای دکتر محمد حسین پورجعفریان

سمت :                                                                                   رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

تحصیلات :                                                                               متخصص بیهوشی 

تلفن تماس :                                                                               07153336100