مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

آموزش

مسول محترم واحد آموزش : جناب آقای علی حیدری
كارشناس ارشد تكنولوژي گردش خون
رزومه كاري از سال 1385 لغايت 1399 به شرح ذيل مي باشد.
سوپروايزور آموزشي اورژانس 115
مسئول آمار اورژانس 115 
سوپروايزور آموزشي بيمارستان حضرت ولي عصر 
سوپوايزور باليني بيمارستان حضرت ولي عصر 
مدير خدمات پرستاري و مامايي بيمارستان حضرت ولي عصر 
مسئول دفتر اعتبار بخشي  بيمارستان حضرت ولي عصر 
مسئول پرقيوژن اتاق عمل جراحي قلب  بيمارستان حضرت ولي عصر 
مسئول دفتر اعتباربخشي معاونت درمان
در زمينه آموزشي نيز:
رتبه سه  كشوري آزمون كارشناسي ارشد تكنولوژي گردش خون سال 1394و قبولي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
كسب عنوان دانشجوي استعداد درخشان در مقفطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي  شيراز
داراي مقاله در  مجلات معتبر ISI
رئيس سازمان نظام پرستاري شهرستان فسا