مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

آیین نامه ها و شرح وظایف

شرح وظايف مرکز هدایت عملیات بحران