مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

تغییرات جدید CPR مخصوص پرسنل

پیوست ها:

ajaums-mcs-v3n1p56-en.pdf حجم فایل:3.04 مگابایت