مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

💢 برای اولین بار در مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا بر اساس نیاز سنجی های صورت پذیرفته آموزش مباحث احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته، آشنایی با داروهای جامبگ، کار با تجهیزات پزشکی و حمل و نقل بیمار بر اساس PHTM ( مدیریت بیماران ترومایی پیش بیمارستانی) توسط واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی برگزار گردید .

🌀 هر کدام از این کارگاه های آموزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا بر اساس آخرین رفرنس های روز دنیا توسط آقایان غلام علی حیدری کارشناس ارشد تکنولوژی گردش خون و سید ایوب حسینی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دارویی به صورت چهره به چهره در محل پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای در قالب ۳۲ جلسه آموزشی ۳ ساعته و ۶۳۰ نفر ساعت آموزشی برگزار گردید.