مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: امروز سه شنبه چهارم شهریورماه جلسه رئیس  محترم مرکز با ریاست شورا و دهیار محترم فدشکویه در خصوص تحویل سند زمین وشروع عملیات ساختمان جدید پایگاه اورژانس فدشکویه به کمک خیرین برگزار گردید،