مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : عملکرد ستاد عملیات  اورژانس در مردادماه1399 به شرح ذیل می باشد:

1-تعداد کل تماس با مرکز عملیات 115:    5887

2-مشاوره :    868

3- مزاحمت تلفنی 134

4-اعزام آمبولانس 1221 مورد با  1452 مدد جو

5- حوادث مربوط به حمل و نقل : 257  (شهری:168 جاده ای89)

6- حوادث غیر مرتبط با حمل و نقل : 331  (شهری167  جاده ای  164)

7-سایر بیماریها : شهری:527  جاده ای 342