مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا
 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا
 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا
 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا
 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا
 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا
 • راه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلاراه اندازی موکب جهت کاروان بازماندگان کربلا

با همکاری و هماهنگی بعمل آمده بین معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کمپ امدادی (موکب) جهت راه پیمایی که به مناسبت اربعین حسینی از سوی داشگاه علوم پزشکی و دیگر واحدهای شهرستان برگزار گردید برپا نمود لازم به ذکر است در این موکب دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مستقر گردید و در بین مسیر نیز دو پایگاه امدادی امامزاده اسماعیل و پلیس راه زائرین را مشایعت و همراهی نمودند./