مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • چک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفتهچک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفته
  • چک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفتهچک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفته
  • چک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفتهچک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفته
  • چک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفتهچک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفته
  • چک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفتهچک فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه این هفته

جمعه این هفته مورخ   مصادف با هفته دیابت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه فشار خون و قند خون بیش از چهارصد نفر از نمازگزاران نماز جمعه چک شد و راهنماییهای لازم به آنها داده شد./