مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در تاریخ 17/8/1395  در راستای راه اندازی پایگاه فدشکویه که جزء طرح پوشش روستاهای زیر پنجاه هزار نفر به مراکز امدادی اورژانس 115  (توافق صورت گرفته بین معاونت درمان و معاونت بهداشتی می باشد )از این مرکز تازه تاسیس در معیت جناب آقای مهندس کاری معاونت اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه و نمایندگان اورژانس 115 بازدید شد و کلیه کمبودها و ..  به استحضار جناب آقای مهندس کاری رسانیده شد و مقرر گردید ظرف دو روز آینده با فراهم نمودن امکانات مشکلات مرتفع گردد./