مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز دوشنبه مورخ 10/8/1395 جلسه ای در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی و بررسی مشکلات در راستای افتتاح  پایگاه سوم شهری اورژانس که مشترک با پایگاه سوم خدمات آتش نشانی در منطقه خیابان عشایری  با حضور نمایندگان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با جناب آقای نوح پیشه  و فتحی برگزار گردید ./