مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز دوشنبه 10/8/1395 ساعت 10 صبح در محل اداره راه و شهرسازی جلسه ای  با حضور معاونت محترم اداره راه و شهر سازی جناب آقای مهندس رئیسی  و نمایندگان مرکز اورژانس 115 جناب آقای رضوی و کریمزاده در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی جهت شناسایی بهتر و راهنمایی مسافران در مسیرهای مختلف نسبت به پایگاهها و مراکز امدادی خصوصا اورژانس 115 در راستای ارائه خدمات فوری پزشکی به نیازمندان محترم برگزار گردید . و مقرر گردید اداره راه و شهرسازی پس از جانمایی تابلوهای مختلف توسط اورژانس  115 نسبت به نصب آنها اقدام لازم را انجام دهند ./