مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

درروز چهارشنبه  مورخ 4/8/1395 جلسه ماهانه مسولین پایگاههای اورژانس115 با ریاست مرکز جناب آقای دکتر نجفی برگزار گردید و در رابطه با مشکلات مختلف پایگاههای اورژانس بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم بعمل آمد . در همین راستا جلسه کنترل کیفیت نیز با حضور اعضاء و ریاست محترم مرکز جهت تصمیم گیری در رابطه با مشکلات مختلف مرکز و ... نیز برگزار گردید و تصمیمات لازم گرفته شد ./