مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری مسابقات والیبال بین پایگاههای اورژانسبرگزاری مسابقات والیبال بین پایگاههای اورژانس
  • برگزاری مسابقات والیبال بین پایگاههای اورژانسبرگزاری مسابقات والیبال بین پایگاههای اورژانس
  • برگزاری مسابقات والیبال بین پایگاههای اورژانسبرگزاری مسابقات والیبال بین پایگاههای اورژانس

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا جهت افزایش روحیه نشاط در بین کارمندان خود اقدام به برگزاری مسابقه والیبال بین پایگاههای اورژانس 115 فسا نموده است لازم به ذکر است در این سری مسابقات شش تیم از دوازده پایگاه حضور دارند./