مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از تاریخ 7/8/1395 در مراسم پرفیض نماز جمعه که در سطح شهرستان برگزار میگردد استقرار دارد ./