مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در هفته گذشته کلیه پایگاههای مرکز اورژانس 115 فسا اعم از ستاد و پایگاهها ی عملیاتی توسط بازرسین کمیته کنترل کیفیت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا بازرسی و بازدید شده است . لازم به ذکر است در این بازدیدها پایشهای انجام شده توسط اعلام ماموریت کاذب و حقیقی و بازبینی فرمهای ماموریت و دفاتر انجام گرفته است ./