مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : کارشناسان این مرکز در هفته گذشته ( 24/7/95لغایت 30/7/95) تعداد 344ماموریت انجام داده اندکه تعداد68مورد مربوط به تصادفات شهری وجاده ای 113مورد بیماران قلبی تنفسی 163مورد سایر حوادث وفوریتها می باشد .