مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

تمرین عملیاتی با هدف توانمندسازی وافزایش آمادگی نیروهای بهداشتی و درمانی در مقابله با بلایای طبیعی در فاز آمادگی با حضور کارکنان مرکز بهداشتی – درمانی ششده و خانه های بهداشت این منطقه انجام شد.  در این تمرین عملیاتی کارشناسان فوریتهای سلامت و محیط و کار ، مسئولین آموزش اورژانس فسا و  آتش نشانی  روش های اصولی و علمی کمک های اولیه و امداد ونجات را به شرکت کنندگان به صورت تئوری و عملی آموزش دادند. در این برنامه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با دو دستگاه آمبولانس چهار کارشناس فوریتهای پزشکی و مسول آموزش اورژانس حضور داشتند و آموزشهای لازم را به حاضرین دادند./