مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا کارشناسان این مرکز در هفته گذشته (17/7/95-23/7/95) تعداد 342 ماموریت انجام داده اند  که 70مورد مربوط به تصادفات 112مورد بیماران قلبی تنفسی 160مورد سایر حوادث وفوریتها  می باشد.