مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی
  • بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی
  • بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی
  • بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی
  • بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی بزرگداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی در تاریخ چهارشنبه 1395/07/14 مدیریت و پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با حضور در منطقه انتظامی شهرستان فسا این هفته را به فرماندهی محترم ناجا مستقر در شهرستان و پرسنل خدوم و زحمت کش نیروهای انتظامی تبریک گفتند ./