مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • پوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیپوشش امدادی مراسم هفته ملی کودک توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

با همکاری اداره محترم بهزیستی شهرستان فسا ، راهنمایی ورانندگی شهرستان فسا ، نیروی انتظامی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در تاریخ چهارشنبه 14/07/1395 مراسم هفته ملی کودک با عزاداری کودکان پیش دبستانی شهر فسا از میدان پلیس تا بقعه متبرکه شاهزاده قاسم

(ع) برگزار گردید . لازم به ذکر است مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  با اعزام یک دستگاه آمبولانس اسپرینتر و دو نفر کارشناس فوریتهای پزشکی این مراسم را پوشش داد ./