مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی
  • حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی
  • حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی
  • حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی
  • حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی حضور پرسنل و مسولین اورژانس115 در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا و عرض تبریک به مناسبت روز آتش نشانی

آتشنشانان دریا دلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی مهابا دل به آتش می زنند و دل دریائی داشتن یعنی همین.

به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشانی پرسنل و مسولین واحدهای مختلف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  و جناب آقای مهنس جوکاران از معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فسا به برادران محترم آتش نشان تبریک گفتند .

آن لحظه که همه چیز دور و برت زبانه میکشد و خشم کهنسال شعله های ناگهان ، روبرویت می پیچد از خود می گذری تا دستهای مهربانت تلخی سوزان حادثه را در هم بریزد روز آتش نشان روز تجلیل و

پاسداشت جایگاه مردانی است از جنس ایثار , شهامت و شهادت  ،فرشته های نجات که آتش عشق خدمت به خلق در وجودشما زبانه می کشد تا آتش سوزان وسوزنده حوادث را در زندگی خلق خاموش کنید . هفتم مهرماه روز آتش نشانی وایمنی را به شما عزیزان پرتلاش این حوزه تبریک عرض نموده, سعادت وسلامت شما ناجیان آسمانی را از باریتعالی مسئلت داریم.محفوظ ومنصور باشید.