مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...
  • بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...بازدید واحد کنترل کیفیت(QC) از پایگاههای منطقه شیبکوه و...

واحد کنترل کیفیت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا جهت پایش و ارتقاء سطح کمی خدمات از پایگاههای صحرارود ، زاهدشهر و نصیرآباد در تاریخ 1395/07/06 بازدید و بازرسی بعمل آورد. لازم به ذکر است علاوه بر چک آمبولانسها  ، وسایل  ، وضعیت ظاهری و پوشش تکنسینهای عملیاتی ، با اعلام ماموریتهای کاذب جهت این پایگاهها ، کیفیت ارائه خدمات و سرعت عمل تکنسینها نیز سنجیده شود./