مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • بازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانسبازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانس
  • بازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانسبازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانس
  • بازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانسبازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانس
  • بازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانسبازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانس
  • بازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانسبازدید واحد کنترل کیفیت از پایگاههای اورژانس

جهت پایش هرچه بیشتر عملکرد پرسنل عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی واحد کنترل کیفیت روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 1395/07/04 و 1395/07/04   از پایگاههای دوم شهری ، نوبندگان ، سه راهی جلیان ، ششده و دوگان بازدید و بازرسی بعمل آوردند  . و در ماموریتهای کاذب و حقیقی ازنوع خدمت رسانی  پرسنل حاضر در شیفت پایش بعمل آوردند./