مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به مناسبت هفته دفاع مقدس و برگزاری مسابقه لیگ شهرستان  در زاهدشهر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با اعزام پایگاه زاهدشهر به این مسابقات این مسابقات را پوشش داد ./