مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا کارشناسان این مرکز  از تاریخ 27/6/95 لغایت 2/7/95 تعداد 319 ماموریت انجام داده اند. قابل ذکر  است که از این تعداد ماموریت 73مورد  ماموریت تصادفات شهری -جاده ای -101مورد بیماران قلبی  تنفسی -145 مورد سایر حوادث وفوریتها  می باشد . که نسبت به هفته قبل 16 مورد افزایش  ماموریت  مشاهده می گردد. که از کل ماموریت  30 درصد خانم ها و 60درصد آقایان شامل می گردد.