مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : کارشناسان این  مرکز در هفته گذشته (20/6/95 -26/6/95) 303ماموریت شهری وجاده ای  انجام  داده اند .که تعداد 71مورد  تصادفات شهری و جاده ای -81مورد قلبی تنفسی 151مورد سایر حوادث وفوریتها  می باشد .