مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا.  کارشناسان این مرکز  از تاریخ 23/5/95 لغایت 29/5/95 تعداد 276 ماموریت انجام داده اند که خوشبختانه نسبت به هفته های قبل کاهش بسیار خوبی شاهد هستیم . بر اساس  این گزارش تصادفات  شهری وجاده ای 46 مورد که نسبت به هفته قبل حدودا نصف شده است 73مورد قلبی تنفسی 157مورد سایر حوادث وفوریتها می باشد.