مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا کارشناسان این مرکز  از تاریخ 9/5/95 لغایت 15/5/95تعداد307 ماموریت  اورژانس  انجام داده اند که از این تعداد 64مورد ماموریت تصادفات  شهری و جاده ای- 90مورد بیماران قلبی  تنفسی -153 مورد  سایر حوادث وفوریتها  می باشد.