مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا : ساعت 10صبح روز یکشنبه 22تیرماه اولین جلسه آقای دکترپورجعفریان ریاست محترم مرکز با مسولین محترم پایگاهها در سالن کنفرانس اورژانس برگزار گردید. ابتدای جلسه  ریاست مرکز ضمن معرفی خود به بیان اهداف و برنامه هایی پیش رو،از جمله تاکید برآموزش بویژه آموزش عملی پرسنل وارزیابی مبتنی بر عملکرد پرسنل و مسولین واحد ها پرداخت ، و در ادامه مسو لین پایگاهها  در خصوص مشکلات  پایگاه مربوطه نقطه نظرات خود را بیان نمودند.