مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز یکشنبه 99/04/15طبق هماهنگی قبلی مرکز اورژانس با دهیاری فدشکویه  جهت رایزنی و جذب اعتبار از طریق خیرین حوزه سلامت جهت احداث ساختمان جدید پایگاه اورژانس فدشکویه ، آقای علی نسب دهیارو معتمدی عضو شورا در محل مرکز اورژانس حضور پیدا کردند و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.