مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا : اهم اقدامات انجام  شده  توسط مرکز اورژانس در خردادماه 1399به شرح ذیل می باشد:

1-تعداد تماس با مرکز عملیات115.........  5528

2-تعداد اعزام آمبولانس     1162

3-تعداد بیماران تصادفی     256

4-تعدادبیماران تصادفی شهری145

5- تعداد بیماران تصادفی جاده ای 111

6- تعداد سایر بیماران804

7-تعداد بیماران تصادفی اعزام به بیمارستان215

8-تعداد بیماران غیر تصادفی به بیمارستان845

9- تعداد بیماران  درمان در محل(سرپایی)317