مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث  وفوریتهای پزشکی فسا
کارشناسان این مرکز در 3ماهه نخست  سال جاری  تعداد 3هزارو 984ماموریت انجام داده اند .بر اساس همین گزارش پرسنل سخت کوش وکارشناسان این مرکز ،طی هفته گذشته 95/4/12 لغایت 95/4/18تعداد 302ماموریت انجام داده اند.  77مورد تصادفات 100مورد قلبی  تنفسی 125مورد سایر حوادث وفوریتها  می باشد.که نسبت به هفته قبل 3مورد کاهش تصادف شاهد هستیم  ولی متاسفانه آمار بیماران قلبی  تنفسی 26مورد افزایش داشته ایم