مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

بازهم اورژانس در کنار دانش آموزان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : به مناسبت روز ایمنی مدارس در برابر زلزله  واحد آموزش و پژوهش این مرکزاز تاریخ98/09/02لغایت98/09/08تعداد3000نفراز دانش آموزان ، معلمان ، و مدیران شاغل  در 20  مدرسه دخترانه و پسرانه در سطح شهرستان فسا و حومه آن  آموزش داده و پمفلت های  آموزشی در این خصوص تهیه و توزیع نمودند. لازم به ذکر است  طرح مذکور با هماهنگی و همکاری اداره آموزش و پرورش فسا ، شیبکوه ، و ششده و قره بلاغ و نوبندگان  انجام شده است.