مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز  دوشنبه 98/8/13کارگاه آموزشی کنترل عفونت  به  صورت  تئوری و عملی با حضور دکتر خانی  جهت پرسنل اورژانس  در  دانشگاه  برگزار گردید.