مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

کارگاه آمادگی منتخبین فوریتهای پزشکی( منطقه 5 کشور) جهت المپیاد کشوری در فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : با توجه به برگزاری المپیاد کشوری فوریتهای پزشکی در تاریخ 98/8/23در تهران، کارگاه  آمادگی یک  روزه ، به میزبانی مرکز اورژانس  دانشگاه علوم پزشکی فسا  در تاریخ 98/8/12 برگزار گردید و منتخبین قطب ،  مباحثی  نظیرphtm-aclsمرور و اشکالات علمی و  عملی  اعضاء بررسی  و تصحیح  گردید.لازم به ذکر است این کارگاه با استفاده از  اساتید  قطب (منطقه 5 کشور) در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید