مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز دوشنبه پانزدهم مهرماه آخرین جلسه توجیهی تیم عملیاتی مرکز اورژانس جهت عزیمت به مناطق مرزی برگزارگردید. آقای رحیم کرمی زاده ریاست مرکز آخرین توصیه های لازم  در خصوص آشنایی با حوادث  بیو تروریسم هسته ای  وخود ایمنی  به تکنسین های اعزامی ارائه نمود.