مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا :  امروز دوشنبه 98/05/07 ساعت 10الی 12 با حضور نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه ، معاونتهای ، درمان ، بهداشت

،بیمارستانهای حضرت ولی عصر و شریعتی ، غذا و دارو پیرامون  نقشه  راه سال جاری با حضور آقای رحیم کرمی زاده  ریاست محترم مرکز در اتاق EOCمرکز اورژانس فسا برگزار و در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.