مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

طی چهار ماه گذشته ، صاعقه زدگی  در شهرستان فسا یک نفر را به کام مرگ برد و یک نفر  دیگر را به  شدت  دچار  سوختگی نمود

 

توصیه های ایمنی به شهروندان هنگام صاعقه .

با توجه به وقوع این گونه حوادث و مرگ های سوزناک به شهروندان توصیه می شود هنگام رعد و برق در مکان های مرتفع قرار نگیرید، از درختان، تپه ها، طناب رختشویی، سیم برق هوایی، لوله های فلزی و آب دور شویدبه اشیای فلزی از قبیل دوچرخه، نرده های آهنی، قلاب ماهیگیری، لوازم فلزی خانه و واگن های راه آهن دست نزنیداگر در فضای باز گرفتار رعدو برق شدید، زانو و پاهای خود را نزدیک یکدیگر قرار داده و سر خود را خم کنیداگر در حال شنا کردن هستید یا روی قایق سواری فورا از آب بیرون بیاییداگر در بیرون از خانه هستید ، زیر درخت یا نقطه مرتفع پناه نگیرید، بلکه در محلی باز و به حالت خمیده باقی بمانیدایستادن زیر درخت یا روی تپه هنگام صاعقه بدترین کار استهنگام صاعقه به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیر زمینی برویددر صورتی که در اتومبیل هستید، در محل مطمئن توقف کنید و موتور را خاموش کنید و آنتن ماشین را پایین بکشیددر هنگام رعد و برق سریعا روی زمین نشسته و خم شوید،هرگز به طور مستقیم روی زمین دراز نکشیددر هنگام رعدو برق از تجمع خودداری کنید. دستگاه های الکتریکی همراه خود را خاموش کنید. از درختان تک و بلند ،تپه ها ،تیرک ها، سیم برق هوایی، فنس ها ،لوله های فلزی آب،مناطق و علفزارهای مرطوب و جویبارها و مکان های پر آب و رودخانه ها دور شوید و از آنها فاصله بگیرید. ایستادن زیر درخت روی تپه هنگام صاعقه خطرناک ترین اقدام استاز لبه صخره ها و بلندی قله ها فاصله بگیرید و به ارتفاعات پایین دست فرود آیید. به غارهای عمیق پناه ببرید، غارهای کم عمق می تواند خطرناک باشداگر در محوطه ای مسطح هستید،در محلی باز و بدون درخت به حالت خمیده دست را روی زانوهای خود قرار دهید و باقی بمانید و در نقاط مرتفع پناه نگیریداگر لباس های شما خیس است ،سعی کنید آنها را هر چه زودتر خارج کرده و از خود دور کنید. تنها در موارد ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.