مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا آمار عملکرد تیرماه ، این مرکز به شرح ذیل می باشد:

1- کل تماس با تلفن115  : 6099تماس

2- کل ماموریت   :1363ماموریت

3- ماموریت  تصادفی  : 386 مورد با 319 مصدوم

4- ماموریت غیر تصادفی  :977

5-اعزام به بیمارستان  تصادفی  :242

6- اعزام به بیمارستان غیر تصادفی 757

7-مشاوره   : 537مورد