مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

انجام 1178 ماموریت توسط تکنسین های فوریت های پزشکی فسا در  فروردین ماه 1398

به گزارش روابط عمومی  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا و به گفته مسول آمار  : عملکرد این مرکز از  تاریخ 98/1/1 لغایت 98/1/31به قرار ذیل  می باشد.

1- تعدادکل  ماموریت ( اعزام  آمبولانس)     1178

2-تعداد کل  بیماران تصادفی شهری انتقال به  بیمارستان 98

3- تعداد کل بیماران تصادفی جاده ای انتقال به بیمارستان  103

4- تعداد کل بیماران غیر تصادفی شهری  انتقال به بیمارستان 500

5- تعداد کل بیماران غیر تصادفی جاده ای انتقال به  بیمارستان 401

6- تعداد کل حوادث  غیر مرتبط  با حمل و نقل شهری   204

7- تعداد کل حوادث  غیر مرتبط با حمل و نقل  جاده ای 426

8-تعداد کل بیماران درمان در محل تصادفی شهری   15

9- تعدادکل بیماران درمان در محل تصادفی جاده ای  12

10 تعداد کل بیماران درمان در محل غیر تصادفی شهری  143

11- تعداد کل بیماران درمان در  محل غیر تصادفی جاده ای  110