مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا
کارشناسان این مرکز  از تاریخ 8/3/95 لغایت 14/3/95 تعداد 281 ماموریت  انجام داده اند .تصادفات شهری وجاده ای 74 مورد اورژانس قلبی تنفسی 88مورد سایر حوادث وفوریتها119مورد .