مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا
  • بازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسابازدید نوروزی ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا

به گزارش  روابط عمومی  مرکز  مدیریت  حوادث و فوریتهای  پزشکی فسا : همزمان با آغاز سال 1398 استقرار کد های آمبولانس اورژانس 115 فسا در نقاط مختلف شهرستان فسا جهت آمادگی هر چه بیشتر در این ایام مبارک و همچنبن اطمینان خاطر جهت مسافران عزیز باعث شد تا ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا جناب آقای حاج رحیم کرمی زاده  برای چندمین بار از مراکز استقرار آمبولانس ها و پایگاه ها بازدید داشته باشند و مثل همیشه در این ایام در کنار پرسنل قرار گیرند و قوت قلبی برای ادامه این طرح نوروزی باشند .