مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به مناسبت هفته جهانی اورژانس ، دانش آموزان ابتدایی شهرستان با خدمات اورژانس و فرهنگ سازی در استفاده از خدمات اورژانس 115 آشنا شدند. در این برنامه پرسنل اورژانس 115 ضمن آموزش کمک های اولیه، نحوه استفاده از خدمات اورژانس را به دانش آموزان ابتدایی تعلیم دادند. به تمامی دانش آموزان یک جلد کتاب یک، یک، پنج ( یک شعر، یک کتاب، پنج پند) که توسط اورژانس فسا تهیه و چاپ شده است، اهداء گردید.