مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث  وفوریتهای پزشکی فسا :  ریاست محترم مرکز به  همراه مسولین واحد های مختلف   اورژانس   ضمن  دیدار  با  آقای  تهمتن  شهردار  محترم   میانشهر با اهداء لوح  تقدیر به  ایشان  از  همکاری  صمیمانه  شان  با  پایگاه  اورژانس  نصیر اباد تقدیر نمودند ،  ضمنا   جناب  آقای  کرمی زاده  در ادامه از  پایگاه  جاده ای  نصیر آباد  بازدید کردند ومسائل و مشکلات مطرح شده  از  طرف  آقای رنجبر  مسول پایگاه  مورد بررسی  قرار دادند .