مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: در تاریخ هفتم آذرماه1397 یک دوره آموزش  کمک های  اولیه /احیاء قلبی ریوی / خفگی با جسم خارجی و برخورد با بیماران سکته قلبی ومغزی وکنترل خونریزی و نحوه صحیح پانسمان توسط  واحد آموزش  اورژانس برگزار گردید  ومورد استقبال شرکت کنندگان  قرار گرفت.